KOKUSAI BUTOKUKAI  | International Martial Arts Federation 
|   SHORINJI RYU KARATE DO  |   OKINAWA KOBUDO   |   TAI CHI   |   Founded 1976 by O´Sensei Richard Kim, Hanshi, 10. Dan

BUTOKUKAI FINLAND | Founded 1969 | Renshi Tapio Korhonen | 6. Dan

Visit the Homepage BUTOKUKAI FINLAND


Dojo | Martial Arts Schools

Helsinki
Kobukan
Renshi Tapio Korhonen

Lapua
Teichikan
Tomi Kauhajärvi

Seinäjoki
Seidokan-Seikado
Mira Koskenkorva

Tampere
Kenbukan
Renshi Mika Tepponen

Vaasa
Seishin-Kaikan
Kaj Lafond