KOKUSAI BUTOKUKAI  | International Martial Arts Federation 
|   SHORINJI RYU KARATE DO  |   OKINAWA KOBUDO   |   TAI CHI   |   Founded 1976 by O´Sensei Richard Kim, Hanshi, 10. Dan

BUTOKUKAI SCOTLAND | Founded 2011 | Renshi Alasdair MacMhaoirn | 5. Dan |

Visit the Homepage BUTOKUKAI SCOTLAND
About Branch Chief Renshi Alasdair MacMhaoirn
Technical Director: Renshi Alasdair MacMhaoirn, 5. Dan Shorinji Ryu Martial Arts

Dojo | Martial Arts Schools

Rogart, Sutherland
Sutherland Shorinji-ryu Karate
Renshi Alasdair MacMhaoirn