KOKUSAI BUTOKUKAI  | International Martial Arts Federation 
|   SHORINJI RYU KARATE DO  |   OKINAWA KOBUDO   |   TAI CHI   |   Founded 1976 by O´Sensei Richard Kim, Hanshi, 10. Dan

Shorinji Ryu - Traditional Kobudo

Shorinji Ryu Kobudo - Several hundred years of okinawa kobudo tradition